UCHWAŁA NR XV/68/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Monieckiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

     Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) w związku z art. 12 pkt l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała reguluje:
1) tryb postępowania o udzielenie dotacji;
2) sposób rozliczenia dotacji;
3) sposób kontroli wykonania zadania;
4) sposób zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczania.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) powiecie - rozumie się przez to Powiat Moniecki;
2) radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu w Monkach;
3) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu w Mońkach;
4) podmiocie oferującym wykonanie zadania - rozumie się przez to podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku;
5) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt l lit. d) ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, z późn. zm.).

§ 3.  Ze środków budżetu Powiatu mogą być przyznawane podmiotom oferującym wykonanie zadania dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych powiatu, innych niż wymienione w art. 4 ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873), zlecanych przez Powiat.

§ 4. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 3 może mieć formy:
1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;
2) wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

§ 5. 1. Wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych odbywa się po uchwaleniu budżetu powiatu na dany rok i po przeprowadzeniu postępowania ofertowego.
2. Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawą finansowania realizacji zadań publicznych w formie dotacji jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony Radzie.

§ 6. 1. Postępowanie ofertowe ogłasza Zarząd w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach.
2. Postępowanie ofertowe ogłasza się co najmniej 30 dni przed dniem otwarcia ofert.

§ 7. 1. Podmiot ubiegający się o zlecenie zadania zobowiązany jest do złożenia oferty, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr l do uchwały, zawierającej w szczególności:
1) nazwę, adres siedziby wnioskodawcy, wskazanie imienia, nazwiska i adresu osoby odpowiedzialnej za realizację projektu w ramach zadania, którego realizację podmiot oferuje oraz inne dane wskazane we wzorze oferty;
2) nazwę projektu i określenie jego celu;
3) miejsce realizacji projektu;
4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu;
5) imiona, nazwiska i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację projektu oraz inne informacje o projekcie;
6) wysokość wnioskowanej dotacji;
7) oczekiwane efekty projektu oraz prognozę co do możliwości jego kontynuacji.
2. Do oferty należy załączyć preliminarz wydatków, zawierający kalkulację rzeczowo-finansową projektu, zgodny z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. W przypadku ubiegania się o dotację na wsparcie realizacji przez podmiot oferowanego zadania preliminarz powinien ponadto zawierać wskazanie innych źródeł finansowania projektu, z uwzględnieniem środków własnych i środków pozyskanych od innych podmiotów, z podaniem ich całkowitych wysokości.
4. Do oferty należy dołączyć statut, wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź z innego rejestru, do którego podmiot ubiegający się o zlecenie zadania został wpisany oraz informację (oświadczenie, ewentualnie listę rekomendacji) o dotychczasowych osiągnięciach.
5. Zarząd w uzasadnionych przypadkach może żądać przedstawienia przez podmiot oferujący wykonanie zadania dodatkowych informacji lub dokumentów.
6. Oferta oraz preliminarz wydatków powinny zostać podpisane przez osobę bądź osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych podmiotu oferującego wykonanie zadania.

§ 8. 1. Podmioty, które nie złożą oferty i pozostałych wymaganych dokumentów w terminie określonym w ogłoszeniu oraz których oferty będą niekompletne nie zostaną uwzględnione w konkursie.
2. Nie mogą ubiegać się o zlecenia zadania podmioty, które nie rozliczały się w poprzednim okresie terminowo lub zadanie wykonały niewłaściwie.

§ 9. 1. Otwarcia ofert dokonuje się w dniu upływu terminu składania ofert ustalonego w ogłoszeniu.
2.  Otwarcie ofert jest jawne.
3. Oferty podlegają analizie przez właściwe merytorycznie Wydziały Starostwa Powiatowego w Mońkach.
4. Rozpatrzenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert ustalonego w ogłoszeniu, uwzględniając:
1) merytoryczną ocenę zadania;
2) koszt realizacji zadania i wysokości dotacji na to zadanie, terminowość, a także udział środków własnych przeznaczonych na realizację zadania;
3) oceny dotychczasowej współpracy, opiniami i referencjami;
4) wiarygodność finansową podmiotu oferującego wykonanie zadania.
5. Wybór oferty wymaga uzasadnienia i podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu, a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Mońkach.
6. Dotacje powinny być przeznaczone na działania, które w istotny sposób przyczyniają się do realizacji zadań własnych powiatu, z wyjątkiem dofinansowania bieżącej działalności podmiotów.
7. Cel publiczny dofinansowywanego zadania powinien być  zgodny  z realizacją zadań statutowych podmiotu oferującego wykonanie zadania.

§ 10. 1. Podmioty oferujące wykonanie zadania mogą również składać oferty z własnej inicjatywy.
2. Oferty, o których mowa w ust. l powinny być złożone w terminie:
1) do 15 października roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane;
2) dodatkowo, za zgodą Zarządu, do 31 marca oraz 30 czerwca roku, w którym zadanie ma być realizowane.
3. Przepisy uchwały o postępowaniu ofertowym i umowie o wykonanie zadania publicznego stosuje się odpowiednio, z tym że Zarząd powinien rozpatrzyć ofertę w terminie miesiąca od dnia złożenia oferty.

§ 11. 1. Umowa o wykonanie zadania publicznego z podmiotem, o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszej uchwały, zwanym dalej „zleceniobiorcą”, powinna być zgodna z art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Wybrana oferta powinna stanowić załącznik do umowy o powierzenie lub wsparcie wykonania zadania publicznego.
3. Wydatkowanie dotacji powinno odbywać się na zasadach określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), co powinno zostać zastrzeżone w umowie.

§ 12. 1. Zarząd sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych za pośrednictwem upoważnionych pracowników Starostwa, a także żądania od zleceniobiorcy częściowych miesięcznych lub kwartalnych sprawozdań z wykonywania zadania.
2. Zarząd zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy o wykonanie zadania publicznego ze skutkiem  natychmiastowym, w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez zleceniobiorcę. § 13 stosuje się wówczas odpowiednio.
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zleceniobiorca składa Zarządowi w terminie 30 dni od zakończenia wykonania zadania lub w terminie określonym w umowie. Zarząd rozpatruje sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia jego złożenia przez zleceniobiorcę.
4. Zatwierdzone sprawozdanie z wykonania zadania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na strome internetowej Powiatu.
5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia sprawozdania § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż jeden rok, sprawozdanie częściowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez zleceniobiorcę i dostarczone do Zarządu w terminie 30 dni po upływie roku budżetowego.

§ 13. 1. Przyznane środki finansowe dotacji, nie wykorzystane w terminie określonym w umowie zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić na rachunek bankowy Powiatu wraz z ustawowymi odsetkami.
2. Przyznane środki finansowe wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi, wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 14. 1. Podmiot oferujący wykonanie zadania, z którym Zarząd rozwiązał umowę w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 2 oraz podmiot, którego sprawozdanie z wykonania zadania zostało rozpatrzone negatywnie podlega wykluczeniu z postępowania ofertowego regulowanego niniejszą uchwałą na okres 2 kolejnych lat.
2. Informacja o wykluczeniu, o którym mowa w ust. l podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu.

§ 15. Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania zadań zleconych na podstawie niniejszej uchwały łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXVI/107/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 20 lutego 2001 roku w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06