UCHWAŁA NR XV/67/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

     Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 109, art. 111 ust. 2 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i z 2004r. Dz. U. Nr 19, poz. 177) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2004 rok:
1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 52.386 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
2) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 900 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
3) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.500 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
4) zwiększa się plan wydatków 56.986 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
 dochody ogółem kwota 18.395.354 zł
 wydatki ogółem kwota 20.017.554 zł.
2.  Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w wysokości 1.622.200 zł  stanowi:
 wolne środki w kwocie 46.200 zł;
 planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 1.576.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06