Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/67/04

 

Rady Powiatu w Mońkach

 

z dnia 28 kwietnia 2004r.

 

 

OBJAŚNIENIE DOKONANYCH ZMIAN

 

 

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu w dz. 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 52.386 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - pismo nr FB.II.3011-44/04 z dnia 22.03.2004r. z przeznaczeniem na sfinansowanie:

  •  

  • skutków przechodzących z 2003 roku, z tytułu zwiększenia zatrudnienia od dnia 01.11.2003r. o 1 etat w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz pozostałe wydatki bieżące - 40.150 zł,
  •  

  • wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo-księgowo-kadrową od dnia 01.04.2004 roku oraz pozostałe wydatki bieżące - 12.236 zł.
  •  

2. Zmniejsza się dochody i wydatki budżetu powiatu w dz. 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 900 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego - pismo nr FB.II.3011-45/04 z dnia 24.03.2004r. na wniosek Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27.02.2004r. Nr FK.071-22/04.

 

3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.600 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach i jednocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli § 4300 - Zakup usług pozostałych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w placówkach oświatowych innych niż szkoły.

Plan wydatków po zmianach:

1) w rozdz. 80146 wynosi 15.400 zł z tego:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach kwota 8.800 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Goniądzu kwota 5.200zł;

- Gimnazjum Specjalne przy MOW w Goniądzu kwota 1.400 zł;

2) w rozdz. 85446 wynosi 4.600 zł z tego:

 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mońkach kwota 2.450 zł;

 

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu kwota 1.000 zł;

 

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goniądzu kwota 1.150 zł.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06