UCHWAŁA NR XV/66/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r.


 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Monieckiego.

      Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4 pkt 1 i art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), w związku z § 3, § 7 i § 22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 33, poz. 264, zm.: Dz. U. z 2004 r. Nr 47, poz. 448) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/22/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 kwietnia 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy  “- zasadnicze w wysokości 4.300 zł,
                                       - dodatek funkcyjny w kwocie 1.450 zł,”
       zastępuje się wyrazami  “- zasadnicze w wysokości 4.430 zł,
                                            - dodatek funkcyjny w kwocie 1.490 zł,”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-05-05

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-05-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-05-06