UCHWAŁA Nr XVI/74/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego położonej w Knyszynie.

 

       Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 200, poz. 1688, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/ oraz na podstawie art. 13 ust. 2 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 6, poz. 70, Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 80, poz. 730, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz, 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1.Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Knyszyn nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej na terenie m. Knyszyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1965/2 o powierzchni 0,1069 ha, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą o numerze 34.645 na cel publiczny – budowa drogi gminnej.

 

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel określony w ust. 1 darowizna może być odwołana.

   

  § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

   

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

   

  Irena Krystyna Berner

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2004-07-07

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2004-07-07

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2004-07-07