Załącznik do uchwały Nr XVIII/85/04

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

 

STATUT

SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJACEJ DO PRACY W MOŃKACH

      opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 137, poz. 1304, Nr 128, poz. 1176, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532), ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, zm.: z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606).

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TYP I SIEDZIBA SZKOŁY

 

 

§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mońkach.

 

2. Siedziba szkoły: Mońki, ul. Szkolna 22.

 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Moniecki.

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

   

  § 2. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Mońkach prowadzi kształcenie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

  § 3. 1. W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach młodzież kształci się i przysposabia do pracy w zawodzie: kucharz małej gastronomii.

  2. Organizację i przebieg praktycznej nauki zawodu regulją odrębne przepisy.

  § 4. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarzena świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

   

  ROZDZIAŁ II

  CELE I ZADANIA SZKOŁY

   

  § 5. 1. Celem szkoły, poza celami określonymi w ustawie o systemie oświaty, jest w szczególności przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

   

  1) stworzenie uczniom za pomocą specjalnych metod możliwości przeżywania sukcesu;

   

  2) rozwijanie u uczniów samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.

  2. Zadaniem szkoły jest:

  1) otaczanie szczególną opieką uczniów mających trudności w nauce;

  2) sprzyjanie rozwojowi osobowości i szczególnych uzdolnień uczniów;

  3) ułatwianie społecznej integracji uczniów w szkole i środowisku;

   

  4) przygotowanie uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy.

    

   3. Realizacja wyżej wymienionych celów i zadań opracowywana jest szczegółowo w programie wychowawczym szkoły i szkolnym programie profilaktyki.

   § 6. 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.

    

   2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania.

   3. Formy spełniania zadań poprzez nauczyciela wychowawcę sa dostosowane do wieku uczniów, rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego uczniów, oraz ich potrzeb, a także warunków środowiskowych szkoły.

   4. Dyrektor szkoły może na uzasadniony wniosek Rady Rodziców dokonać zmiany wychowawcy danego oddziału.

     

    ROZDZIAŁ III

    ORGANY SZKOŁY

     

    § 7. Organami szkoły są:

     

    1) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych ;

     

    2) Rada Pedagogiczna;

     

    3) Rada Rodziców;

    4) Samorząd Uczniowski.

      

     § 8. 1. Szkołą kieruje Dyrektor ZSOiZ, powołany przez organ prowadzący szkołę.

      

     2. Zadania i kompetencje Dyrektora określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

       

      § 9. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

      § 10. Zakres zadań Rady Rodzicówokreśla Statut ZSOiZ w Mońkach.

       

      § 11. 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, będący jej organem społecznym.

       

      2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

        

       § 12. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiazywania sporów między nimi określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

        

       ROZDZIAŁ IV

       ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

        

       § 13. 1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania i planu pracy szkoły uchwalonego przez Radę Pedagogiczną oraz zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

        

       2. Informacje, które powinny być zawarte w arkuszu organizacyjnym – określają odrębne przepisy.

         

        § 14. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania.

         

        2. Liczba uczniów powinna wyności od 6-8.

        3. W przypadku wystepowania upośledzeń sprzężonych, liczbę uczniów w oddziale, o którym mowa w ust. 2 obniża sie o 2.

        4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa.

        5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

          

         § 15. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

          

         § 16. 1. Nauczyciele korzystają w swojej pracy z podstawy programowej, programów nauczania zatwierdzonych przez MENiS oraz programów autorskich.

          

         2. Wybrane przez nauczycieli programy stanowią szkolny zestaw programów nauczania.

          

         3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjnego, z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla danego oddziału.

         4. Dyrektor szkoły dla każdego oddziału opracowuje szkolny plan nauczania na poszczególny cykl edukacyjny.

           

          § 17. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowią realizację poddstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły specjalnej, są organizowane w oddziałach, a zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy - także w zespołach międzyoddziałowych.

            

            

           § 18. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy oraz wewnątrzszkolny system oceniania będący załącznikiem do niniejszego statutu.

           § 19.1. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie:

           1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

           2) zajęć specjalistycznych i innych w miarę posiadanych środków finansowych oraz wymaganych kwalifikacji u nauczyciela;

           3) porad i warsztatów.

           2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną na terenie szkoły organizuje Dyrektor szkoły.

           3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udziela się na wniosek wszystkich zainteresowanych. Korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.

            

           4. Zasady organizacji biblioteki szkolnej i współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) i innymi bibliotekami określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

             

            ROZDZIAŁ V

            NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

             

             

             

            § 20. 1. W szkole zatrudnia się:

             

            1) pracowników pedagogicznych i innych specjalistów.

             

            2. Inne stanowiska w szkole tworzy się na podstawie odrębnych przepisów.

             

            3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków nauczycieli określają inne przepisy.

              

             ROZDZIAŁ VI

             UCZNIOWIE SZKOŁY

              

             § 21. Do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy przyjmowani są uczniowie posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum oraz orzeczenie zespołu orzekającego poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

              

             § 22. Prawa i obowiązki słuchaczy określa Statut ZSOiZ w Mońkach.

             ROZDZIAŁ VII

             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

              

             § 23. 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

              

             2. Zespół szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

               

              § 24. Postanowienia Statutu szkoły i zarządzeń wewnętrznych nie mogą pozostawać w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

              Metryka strony

              Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

              Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

              Wprowadzający: Anna Jóźwicka

              Data wprowadzenia: 2004-08-16

              Modyfikujący: Anna Jóźwicka

              Data modyfikacji: 2004-08-16

              Opublikował: Anna Jóźwicka

              Data publikacji: 2004-08-16