UCHWAŁA NR XVIII/81/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 21 lipca 2004 r.

 

 

w sprawie założenia Gimnazjum Specjalnego w Mońkach.

      Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) i art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5a, art. 58 ust. 1 i 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zm.: z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161 i Nr 145, poz. 1532) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zakłada się z dniem 1 września 2004 r. gimnazjum specjalne w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15 o nazwie “Gimnazjum Specjalne w Mońkach” zwane dalej “Gimnazjum”.

 

     2. Gimnazjum, o którym mowa w ust. 1, włącza się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

   

  § 2. Akt założycielski Gimnazjum, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   

  § 3. Ustrój, organizację, i zasady funkcjonowania Gimnazjum, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi Statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

   

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

   

  Przewodniczący Rady Powiaty

  Irena Krystyna

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2004-08-13

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2004-08-13

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2004-08-13