UCHWAŁA NR XL/192/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych Kategorii zaszeregowania
dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, zm: Dz. U. Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I kategorii zaszeregowania zatrudnionych w jednostkach budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych tych jednostek Powiatu Monieckiego na 520,00 zł (słownie : pięćset dwadzieścia złotych).

§ 2. Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego:

           w Domu Pomocy Społecznej w Mońkach – na kwotę 4,00 zł;

           w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach – na kwotę 3,70 zł;

           w pozostałych jednostkach organizacyjnych – na kwotę 3,90 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/35/99 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 25 maja 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego I Kategorii zaszeregowania oraz porozumienia dotyczącego wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Monieckiego zmieniona Uchwałami Nr XV/63/2000 z dnia 14 marca 2000 r., Nr XXVI/106/01 z dnia 20 lutego 2001 r. oraz Nr XV/65/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-04-27

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-04-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-04-27