Załącznik do uchwały Nr XLI/205/06

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 12 czerwca 2006 r.

 

Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w mońkach

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r. z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zm.);

6) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z 1991 r.późn. zm.);

7) uchwały Nr III/13/98 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.).

§ 2. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach zwane w dalszej części statutu Centrum jest jednostką budżetową, realizującą zadania własne powiatu oraz zadania administracji rządowej z zakresu opieki społecznej.

2. Centrum w Mońkach jest realizatorem zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, do których należy:

1) opracowanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania,

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez Radę Powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób;

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

3. Siedziba Centrum mieści się w Mońkach, przy ul. Słowackiego 5 A.

4. Organem założycielskim Centrum jest Rada Powiatu w Mońkach.

II. Zakres rzeczowy działalności centrum

§ 3. Do kompetencji Centrum należy:

1) opracowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programu na rzecz osób niepełnosprawnych;

2) udzielanie zainteresowanym informacji o prawach i uprawnieniach;

3) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej;

4) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin zastępczych;

5) szkolenie kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu Monieckiego oraz doradztwo metodyczne;

6) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;

7) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, schroniska, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze;

8) zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;

9) umieszczanie skierowanych osób w domach pomocy społecznej.

10) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz dzieciom niedostosowanym społecznie, w szczególności poprzez zwracanie się do powiatów na terenie których funkcjonują ośrodki opiekuńczo-wychowawcze o umieszczenie w nich dzieci z terenu naszego powiatu;

11) pomoc w integracji ze środowiskiem osób opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze;

12) pomoc uchodźcom poprzez opracowywanie indywidualnego programu integracji oraz określanie wysokości, zakresu i form pomocy;

13) realizacja zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych oraz analiza ich sytuacji życiowej i podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;

14) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

15) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby Samorządu Województwa;

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

17) realizacja innych zadań przewidzianych w innych ustawach;

18) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej;

19) dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

20) kierowanie osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Mońkach.

III. Struktura organizacyjna centrum

§ 4. 1. Pracą Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik.

2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu w Mońkach.

3. Zakres działania stanowisk pracy i organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika oraz uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 5. 1.Kierownika Centrum zatrudnia Zarząd Powiatu w Mońkach, po uprzednim przeprowadzeniu przez Starostę Monieckiego procedury otwartego i konkurencyjnego naboru.

2. Stosunek pracy z pozostałymi pracownikami nawiązuje Kierownik Centrum i jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum. W sprawach pracowniczych Kierownik działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

3. Zasady wynagradzania pracowników Centrum określają przepisy dotyczące wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 6. Do zadań Kierownika Centrum należy:

1) ustalenie zakresu obowiązków dla pracowników Centrum;

2) wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej, a dotyczących w szczególności:

a) umieszczania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,

b) przyznawania świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym,

c) udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienia i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki,

d) obciążania rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) zawieranie umów z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

4) wydawanie decyzji z zakresu kierowania osób do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Mońkach;

5) występowanie z wnioskiem do powiatów, na terenie których funkcjonują placówki opiekuńczo-wychowawcze o umieszczenie w nich skierowanych dzieci z Powiatu Monieckiego.

IV. Mienie centrum

§ 7.  1. Mienie ruchome i nieruchome pozostające w zarządzie Centrum stanowi własność Powiatu Monieckiego.

2. Kierownik odpowiada za mienie powierzone Centrum.

V. Działalność finansowa centrum

§ 8. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych.

2. Kierownik odpowiada za gospodarkę finansową Centrum, w tym za wykonywanie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa w zakresie kontroli finansowej.

3. Zarząd Powiatu w Mońkach sprawuje ogólny nadzór nad realizacją dochodów i wydatków Centrum.

4. Starosta Moniecki w ramach pełnionego nad Centrum nadzoru kontroluje przestrzeganie przez jednostkę realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy opracowany przez Kierownika i zatwierdzony w ramach budżetu powiatu przez Radę Powiatu w Mońkach.

§ 10. Stosunki Centrum z innymi instytucjami oraz podmiotami, wynikające z realizacji przewidzianych w niniejszym statucie zadań, oparte są o umowy indywidualne zawierane dobrowolnie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.

VI. Przepisy końcowe

§ 11. 1. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego nadania.

2. Likwidacja Centrum lub jego przekształcenie następuje w drodze uchwały Rady Powiatu w Mońkach.

§ 12.  Centrum w Mońkach używa pieczęci podłużnej o następującej treści:

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

19-100 Mońki

ul. Słowackiego 5 a

tel./fax (085) 716 61 00

§ 13. Postanowienia niniejszego statutu obowiązują od dnia wskazanego w uchwale o jego nadaniu.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2007-06-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-06-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2007-06-26