UCHWAŁA NR XLI/205/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwała się, co następuje:

§ 1. Nadaje się jednostce budżetowej o nazwie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a Statut stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner


Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2007-06-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-07-06