UCHWAŁA NR XLI/200/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 czerwca 2006 r.

w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 59 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 188, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104), po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 lipca 2006 r. likwiduje się Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Mońkach z siedzibą w Mońkach ul. Tysiąclecia 15b.

§ 2. 1. Mienie znajdujące się w użytkowaniu likwidowanego Ośrodka przejmuje Powiat Moniecki.

2. Dokumentację likwidowanego Ośrodka przekazuje się Powiatowi Monieckiemu z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje Podlaski Kurator Oświaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 31 lipca 2006 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-07-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-07-06