UCHWAŁA NR XLI/199/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 czerwca 2006 r.

 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 “Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla młodzieży wiejskiej uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006” do uchwały Nr XXXI/151/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat moniecki w roku szkolnym 2005/2006 i studentów zamieszkałych na terenie powiatu monieckiego w roku akademickim 2005/2006, zmienionej uchwałą Nr XXXII/157/05 z dnia 22 września 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

      1)     w § 6:

     a)   po ust. 4 dodaje ust. 4a i 4b w brzmieniu:

4a. Stypendium może być przekazywane w formie zaliczkowej, na cele związane z edukacją, z obowiązkiem przedkładania zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach szkolnych.

4b. Wypłata stypendium uczniom w formie określonej w ust. 4a możliwa jest w odniesieniu do niewykorzystanych środków na wypłatę stypendium uczniom za rok szkolny 2005/2006, pod warunkiem przedstawienia przez uczniów dokumentów, o których mowa w ust. 5a.”

      b)  po ust. 5 dodaje się ust. 5a, 5b i 5c w brzmieniu:

5a. Stypendysta korzystający z zaliczkowej formy przekazywania stypendium określonej w ust. 4a, zobowiązany jest do:

1) przedstawienia świadectwa ukończenia klasy za rok szkolny 2005/2006 lub świadectwa maturalnego z 2006 r.;

2) złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele związane z edukacją;

3) przedstawienia zaświadczenia o systematycznym uczestnictwie w zajęciach szkolnych za odpowiedni okres roku szkolnego 2005/2006. Przez systematyczne uczestnictwo stypendysty w zajęciach szkolnych rozumie się nie przekroczenie limitu 3 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych w miesiącu.

5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a pkt 2 składa stypendysta lub osoba podpisująca w imieniu stypendysty umowę przekazywania stypendium.

       5c. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5a pkt 3 wydaje dyrektor szkoły.”

     c)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, o których mowa w ust. 4 i 4a podejmuje stypendysta.”;

       2)   w § 8 po pkt 7 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

7a) wydawania zaświadczeń o systematycznym uczestnictwie stypendysty w zajęciach szkolnych za odpowiedni okres roku szkolnego 2005/2006, o którym mowa w § 6 ust. 5a pkt 3 i ust. 5c;

7b) sporządzenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa maturalnego stypendysty korzystającego z zaliczkowej formy przekazywania stypendium, określonej w § 6 ust. 4a;”;

 

       3)   w § 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. W przypadku uczniów korzystających z zaliczkowej formy przekazywania stypendium określonej w ust. 4a, przekroczenie limitu 3 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych w miesiącu wyklucza ucznia z dalszego udziału w projekcie.”

       4)   § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. W przypadku zaistnienia zdarzenia określonego w § 11 ust. 1 i 1a stypendium otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej, ujętej w protokole szkolnej komisji.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-07-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-07-06