UCHWAŁA NR XLI/198/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 czerwca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/113/05 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

           § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Stypendium dla uczniów ze środków własnych budżetu powiatu przyznaje się uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat moniecki, którzy osiągnęli poziom  laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-07-06

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-07-06

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-07-06