UCHWAŁA NR XLIV/216/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 9 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje powyższych zadań w 2006 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 , zm.: z 2002r. - Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004r.: Nr 102, poz. 1055), art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 1997r. Nr 123 poz. 776, Nr 160 poz. 1082; z 1998r. Nr 99 poz. 628, Nr 106 poz. 668, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz.1118 i poz. 1126; z 1999r. Nr 49 poz. 486, Nr 90 poz. 1001, Nr 95 poz. 1101, Nr 111 poz. 1280; z 2000r. Nr 48 poz. 550, Nr 119 poz. 1249; z 2001r. Nr 39 poz. 459, Nr 100 poz. 1080, Nr 125 poz. 1368, Nr 129 poz. 1444, Nr 154 poz. 1792 i poz. 1800; z 2002r. Nr 169 poz. 1387, Nr 200 poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241 poz. 2074; z 2003r Nr 7 poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262; z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz. 2407 i z 2005r. Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366 i Nr 167 poz. 1398).oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/187/06 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczanych na realizację powyższych zadań w 2006 r. zmienionej uchwałą Nr XLII/211/06 z dnia 25 sierpnia 2006r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w 2 pkt 1 kwotę „55.000 złotych” zastępuje się kwotą „13.200 złotych”,

2) w § 2 pkt 1 lit. a) kwotę „20.000 złotych” zastępuje się kwotą „5.400 złotych”,

3) w § 2 pkt 1 skreśla się lit. b),

4) w § 2 pkt 1 lit. d) kwotę „15.000 złotych” zastępuje się kwotą „7.800 złotych”

5) w § 2 pkt 1 skreśla się lit. c),

6) w § 2 pkt 2 kwotę „ 497.861 złotych” zastępuje się kwotą „ 539.661 złotych”,

7) w § 2 pkt 2 lit. c) kwotę „43.000 złotych” zastępuje się kwotą „68.000 złotych”

8) w § 2 pkt 2 lit. d) kwotę „21.400 złotych” zastępuje się kwotą „18.200 złotych”

9) w § 2 pkt 2 lit. e) kwotę „120.181 złotych” zastępuje się kwotą „140.181 złotych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-10-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-10-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-10-10