UCHWAŁA NR XLII/213/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Monieckiego.

          Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Knyszyn zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 1951/3 o powierzchni 324 m2 położonej na terenie m. Knyszyn, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, posiadającej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, IX Wydział Ksiąg Wieczystych urządzoną Księgę Wieczystą Kw nr 34.645, z przeznaczeniem na cel publiczny tj. ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-08-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-08-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-08-31