UCHWAŁA NR XLII/210/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach.

§ 2. Treść Statutu, o którym mowa w § 1 została określona w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jej integralną część.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-08-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-08-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-08-31