UCHAŁA NR Nr XLII/207/06

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 25 sierpnia 2006 r.

 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Monieckiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz Powiatu Monieckiego i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, zwanych dalej „należnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”.

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2)  nie można ustalić dłużnika bądź jego miejsca pobytu lub dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku ani też spadkobierców, którzy weszli w jego prawa i obowiązki majątkowe lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji;

3) ze względu na stan majątkowy dłużnika zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

4) kwota należności głównej nie przekracza 10% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu umorzenia;

5) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika lub jego egzystencji.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 również z inicjatywy wierzyciela.

3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1 i podjęciem prób ściągnięcia należności.

4. Jeżeli dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej (porozumieniu) oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W razie niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą co do wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych uprawnieni są:

1) starosta i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu stosownie do swoich kompetencji jeżeli kwota należności głównej nie przekracza jednorazowo trzykrotności najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu umorzenia;

2) Zarząd Powiatu jeżeli kwota należności głównej przekracza kwotę trzykrotności najniższego wynagrodzenia nie więcej jednak niż sześciokrotność najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu umorzenia;

3) Zarząd Powiatu po uzyskaniu zgody Rady Powiatu w pozostałych przypadkach.

2. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. Organy wymienione w § 3 uprawnione są również do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.

§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi podmioty wymienione i działające na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, mogą jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji lub zawarcia porozumienia.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

§ 6. 1. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 5 uchwały następuje:

1) w drodze Uchwały Zarządu Powiatu lub decyzji Starosty (kierownika jednostki organizacyjnej powiatu) w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym;

2) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilno-prawnych w drodze aktów wymienionych w pkt. 1 i na podstawie zawartego porozumienia;

3) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.

2. Uprawniony organ może uchylić lub zmienić swoją decyzję lub uchwałę o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w jej spłaceniu okazały się fałszywe, bądź też oświadczenie woli zostało złożone w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę decyzji lub uchwały.

§ 7. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych corocznie w terminie do 28 lutego przedkładają Zarządowi Powiatu sprawozdanie o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności określonych w § 1.

2. Zarząd Powiatu corocznie w terminie do 20 marca przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie zbiorcze o ilości i kwocie udzielonych umorzeń i ulg w spłacie wierzytelności powiatu.

3. Sprawozdanie wymienione w ust. 2 podawane jest do publicznej wiadomości wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-08-31

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-08-31

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-08-31