UCHWAŁA NR XLIII/214/06
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 14 września 2006r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Knyszyn i dokonania zmian w budżecie powiatu na 2006 rok.

Na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420 i z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Knyszyn w formie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku szkoły w Knyszynie, która uległa częściowemu zniszczeniu na skutek pożaru.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie powiatu na 2006 rok, a mianowicie:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 10.000 zł,

2) zwiększa się plan wydatków Starostwa w dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2006-10-10

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2006-10-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2006-10-10