UCHWAŁA Nr XIV/60/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 16 marca 2004 r.

 

 

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Mońkach.

 

        Na podstawie art. 12, pkt 8, lit. “i” i pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i art. 5 ust. 2 pkt. 1, ust. 3 i 5a w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 141, poz. 1185, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z dniem 1 września 2004 r. zakłada się ponadgimnazjalne trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

     2. Oddział ponadgimnazjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych utworzony na podstawie uchwały Nr 24/47/03 Zarządu Powiatu w Mońkach z dnia 20 sierpnia 2003 r. zostaje włączony do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w ust. 1.

 

     3. Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

   

  § 2. Akt Założycielski Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

   

  § 3. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych, o którym mowa w § 1 ust. 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

   

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

   

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

  Przewodniczący Rady Powiatu

   

  Irena Krystyna Berner

  Metryka strony

  Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

  Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

  Wprowadzający: Anna Jóźwicka

  Data wprowadzenia: 2004-03-26

  Modyfikujący: Anna Jóźwicka

  Data modyfikacji: 2004-03-26

  Opublikował: Anna Jóźwicka

  Data publikacji: 2004-03-27