UCHWAŁA NR XIV/57/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

 

z dnia 16 marca 2004 r.

 

w sprawie przekształcenia Technikum Zawodowego dla dorosłych w Mońkach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

 

      Na podstawie art. 12, pkt 8 lit.”i” i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96, ze zm.: 2000 r. Dz. U. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 1 września 2004 r. dotychczasowe Technikum Zawodowe dla dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przekształca się w szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnie technikum uzupełniające dla dorosłych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, o nazwie: Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

 

§ 2. Technikum Uzupełniające dla dorosłych w Mońkach, o którym mowa w § 1, jest następcą prawnym dotychczasowego Technikum Zawodowego dla dorosłych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Szkolnej 22.

 

§ 3. Technikum Uzupełniające dla dorosłych, o którym mowa w § 1, wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15.

 

§ 4. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania Technikum Uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w § 1, określi statut opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27