UCHWAŁA NR XIV/56/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 16 marca 2004 r.


 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2004 roku.


      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r.; z 2002 r. - Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568), art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082; z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz.1118 i poz. 1126; z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280; z 2000,r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249; z 2001,r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800; z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074 oraz Nr 7, poz. 79 z 2003 r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88, poz. 808) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2004 roku.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 207.996 złotych, przekazanej Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

1) zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - kwotę 46.128 złotych, z czego:
a) zobowiązania przypadające do wypłaty w 2004 roku z tytułu realizacji umów zawartych do dnia 31 grudnia 2002 roku  dotyczących zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – kwotę 16.128 złotych,
b) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych – kwotę 20.000 złotych,
c) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40) – kwotę 10.000 złotych;

2) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – kwotę 161.868 złotych, w tym na:
a) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - kwotę 42.000 złotych, z czego:
    - osobom dorosłym - 15.000 złotych,
    - dzieciom i młodzieży - 27.000 złotych,
b) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę 63.000 złotych, z czego:
    - osobom dorosłym - 27.000 złotych,
    - dzieciom i młodzieży - 36.000 złotych,
c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwotę 23.250 złotych,
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów – kwotę 33.618 złotych, z czego:
    - osobom dorosłym - 15.000 złotych,
    - dzieciom i młodzieży - 18.618 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-26

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-26

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-27