UCHWAŁA NR XII/49/03
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 19 grudnia 2003 r.


 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  powyższych  zadań w 2003 roku.

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.   o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r., Nr 23, poz. 220 z 2002 r., Nr 62, poz. 558 z 2002 r., Nr 113, poz. 984 z 2002 r., Nr 200, poz. 1688 z 2002 r., Nr 214, poz. 1806 z 2003 r.Nr 162, poz. 1568), art. 35a ust. 3 ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 roku  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r., Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, Poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r., Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr  95, poz. 1101, Nr  111, poz. 1280, z 2000 r., Nr 48,  poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r., Nr 39, poz. 459, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i poz. 1800) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 23, poz. 223) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  ich realizację w 2003 roku.


§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 255.600  złotych, przekazanej Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

a) zobowiązania przypadające do wypłaty w 2003 roku z tytułu realizacji umów zawartych  z pracodawcami do dnia 31 grudnia 2002 roku dotyczących zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń - kwotę 27.880 złotych,

b) dofinansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  (art. 38 i 40 ustawy) – kwotę 16.046 złotych,

c) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – kwotę 39.946 złotych, z tego:
- osobom dorosłym - 15.393 złotych,
- dzieciom i młodzieży - 24.553 złotych,

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – kwotę 49.016 złotych, z tego:
- osobom dorosłym - 21.861 złotych,
- dzieciom i młodzieży - 27.155 złotych,

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –  kwotę 5.377 złotych, z tego:
- dla osób dorosłych - 1.320 złotych,
- dla dzieci i młodzieży - 4.057 złotych,

f) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę 117.335 złotych z tego:
-  osobom dorosłym - 39.470 złotych,
-  dzieciom i młodzieży - 77.865 złotych.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/34/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2003 r. zmieniona Uchwałą Nr XI/47/03 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 13 listopada 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-10