UCHWAŁA Nr XIII/52/04

 

RADY POWIATU W MOŃKACH

 

z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr XLII/183/02Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

       Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 42 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112, zm.: 2003 r. Nr 137 poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Nr 228, poz. 2258) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XLII/183/02 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 8 lutego 2004 r.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

 

Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-10