UCHWAŁA NR XIII/51/04
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 29 stycznia 2004 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXII/128/01 Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 września 2001 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych powiatu.

        Na podstawie art. 12, pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i art. 91 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239; Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz.1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966), w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.350, zm.: Nr 51, poz.326, z 1998 r. Nr 98, poz. 613, z 2000 r. Nr 92, poz.1016) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/128/01Rady Powiatu Monieckiego z dnia 4 września 2001 r. zmienionej uchwałą Nr XXXV/143/02 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków własnych powiatu wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznaje się na okres jednego semestru następującego bezpośrednio po semestrze w którym uczeń spełnił warunki określone w § 4 niniejszej uchwały.”;

2) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wypłata stypendium, o którym mowa w ust. 2 i 3 może być dokonana jednorazowo, nie później niż okresu na który stypendium zostało przyznane”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Powiatu
Irena Krystyna Berner

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data wprowadzenia: 2004-03-09

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2004-03-09

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2004-03-10