Raport o stanie Powiatu Monieckiego

Uprzejmie informuje się o opublikowaniu „Raportu o stanie Powiatu Monieckiego za 2019 rok”. Zgodnie z nowelizacją przepisów, Zarząd co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie samorządu.

Stosownie do art. 45 pkt 35 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych dodano art. 15zzzzzz, który stanowi, że: „Termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego przypadający w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.".

Dokument obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w Mońkach w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Monieckiego będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Mońkach w dniu 25 czerwca 2020 r.

W debacie nad raportem o stanie Powiatu Monieckiego będą mogli wziąć udział mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców Powiatu Monieckiego. Wzór zgłoszenia udziału w debacie został załączony poniżej.

Zgłoszenie udziału w debacie w wersji papierowej należy składać do dnia 24 czerwca do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a. Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach zgłoszenia do udziału w debacie. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport dostępny jest poniżej w formie załącznika.

Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie dostępne jest poniżej w formie załącznika, a także w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-05-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2021-06-18

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2020-06-17