Nagrania z obrad Rady Powiatu (2018-2023)

 

Sesje Rady Powiatu w Mońkach - https://www.youtube.com/playlist?list=PLIOCt78HL0jlbQ7nA0EA_Cl1E7DPkwfXW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników obrad sesji Rady Powiatu w Mońkach

       Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Moniecki z siedzibą ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: rodo@monki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiazku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm) oraz art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwiek posiedzeń Rady Powiatu.

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzaniania danych osobowych. Nagrania obrad Rady Powiatu będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach i na stronie internetowej Powiatu Monieckiego oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Pan/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcji archiwalnej stanowiacej załącznik nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolotych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Posiada Pan/Pani prawo do żadania od Administratora dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Panu/Pani prawo dosprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

10. Dane osobowe nie będa przekazywane do podmiotów poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarze Gospodarczym.

11. Podanie danych osobowych jest niezbęde do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Transmisja i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Powiatu jest obowiązkime ustawowym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2022-03-24

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-11-02