Nagrania z obrad Rady Powiatu (2018-2023)

 

Sesje Rady Powiatu w Mońkach - https://www.youtube.com/playlist?list=PLIOCt78HL0jlbQ7nA0EA_Cl1E7DPkwfXW

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla uczestników obrad sesji Rady Powiatu w Mońkach

 

     Uprzejmie informuję, że obrady Rady Powiatu w Mońkach są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane w sieci internetowej zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie               o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Moniecki – Starostwo Powiatowe w Mońkach, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Mońkach, Małgorzatą Pogorzelską pod numerem tel. 888050176 lub na e-mail: rodo@monki.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Obrady są rejestrowane w celu transmitowania i utrwalania obrad Rady Powiatu w Mońkach za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, a nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Mońkach      i na stronie internetowej Powiatu. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, inne podmioty na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; jeżeli nie pełni Pani/Pan funkcji publicznej ma Pani/Pan prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności niezbędnych do:

        - wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych na mocy prawa Unii lub państwa członkowskiego,

        - celów archiwalnych w interesie publicznym.

 1. Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w Instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak biorąc udział w obradach decyduje się Pani/Pan na ich rejestrację.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą też przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, są jednak publicznie dostępne.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-11-02

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-03-05

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-11-02