Kluby radnych (2018-2023)

Wyciąg ze Statutu Powiatu Monieckiego:

Kluby radnych
§ 81. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych według kryteriów przez siebie przyjętych z zastrzeżeniem przepisów u.s.p.
2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
3. Przynależność radnych do klubu jest dobrowolna.
4. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
5. Działalność klubów radnych nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
§ 82. 1. Zebranie założycielskie klubu podejmuje uchwałę w sprawie utworzenia klubu określając jego nazwę, uchwala regulamin organizacyjny klubu, dokonuje wyboru przewodniczącego klubu.
2. Klub może powołać również wiceprzewodniczącego (wiceprzewodniczących) oraz sekretarza klubu.
§ 83. 1. Przewodniczący klubu dokonuje zgłoszenia o jego utworzeniu Przewodniczącemu.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:
1) nazwę klubu;
2) imię i nazwisko przewodniczącego klubu;
3) imienną listę wraz z podpisami członków klubu z odnotowaniem pełnionych przez nich funkcji w klubie;
4) regulamin organizacyjny klubu.
3. Wszelkie zmiany danych dotyczących klubu wymienionych w ust. 2, przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich powstania.
4. Przewodniczący prowadzi rejestr klubów radnych.
§ 84. 1. Klub radnych ulega rozwiązaniu na skutek:
1) uchwały klubu;
2) zmniejszenia się liczby członków klubu poniżej 3;
3) upływu kadencji Rady.
2. O rozwiązaniu klubu z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 przewodniczący klubu powiadamia niezwłocznie Przewodniczącego.
§ 85. 1. Kluby mogą występować z inicjatywą uchwałodawczą na zasadach określonych w § 33, § 35 i § 36.
2. Przedstawiciel klubu radnych ma prawo przedstawiać stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.

Klub Radnych "AKTYWNY POWIAT"

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-27

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-03