Uchwała Nr XIII/98/19

UCHWAŁA NR XIII/98/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie § 31 ust. 2 Statutu Powiatu Monieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach  z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) w związku z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zajmuje się stanowisko dotyczące sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1 przekazuje się:

1) Ministrowi Zdrowia;

2) Wojewodzie Podlaskiemu;

3) Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku;

5) Związkowi Powiatów Polskich;

6) Posłom i Senatorom Województwa Podlaskiego;

7) Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Szpitali Powiatowych;

8) Przewodniczącemu Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

                                                                                                                                                                                                                         Załącznik do uchwały Nr XIII/98/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 22 listopada 2019 r.

STANOWISKO

w sprawie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 

Sytuacja finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach od kilku lat stale się pogarsza. Przyczyną są rosnące koszty, w tym głównie koszty pracy. Zarządzający szpitalami mają coraz mniejsze możliwości cięcia kosztów, brak jest też możliwości skutecznych działań naprawczych.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach to jedyny pełnoprofilowy szpital w powiecie monieckim zamieszkałym przez ponad 41.000 osób.

SP ZOZ w Mońkach pomimo dużego potencjału, nie bilansuje się. Kontrakty w rodzaju leczenie szpitalne, jeszcze przed wprowadzeniem w październiku 2017 r. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie pokrywały nawet kosztów gotowości do udzielania świadczeń.

Dodać należy, że wysokość kontraktów szpitali powiatowych w województwie podlaskim (co przełożyło się na wartości ryczałtów) była bardzo zróżnicowana. Analiza kontraktów szpitali powiatowych za 2016 r. w zestawieniu zarówno do liczby posiadanych łóżek jak również populacji poszczególnych powiatów wskazuje, że m. in. SP ZOZ w Mońkach był w grupie szpitali finansowanych na znacznie niższym poziomie od pozostałych. Wysokość kontraktów szpitali powiatowych miała się nijak zarówno w stosunku do populacji powiatu czy liczby łóżek. Finansowanie świadczeń w podstawowych oddziałach szpitalnych na jednego mieszkańca powiatu wahała się od 55,99 zł do 620,47 zł rocznie, natomiast na jedno łóżko od 74.033,47 zł do 265.982,25 zł rocznie (za 2016 r.).

Taki stan rzeczy został utrwalony we wprowadzonym w październiku 2017 r. systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, bowiem ryczałty na pierwszy okres rozliczeniowy zostały obliczone na podstawie wartości świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych w 2015r., czyli na poziomie bardzo zbliżonym do finansowania sprzed reformy.

            W konsekwencji doprowadzono do sytuacji, w której SP ZOZ w Mońkach nie jest w stanie zbilansować coraz wyższych kosztów funkcjonowania. Wynik finansowy za rok 2018 stanowił stratę w wysokości 3 942 880,45 zł. Oznacza to, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej podmiot tworzący czyli Powiat Moniecki jest zobowiązany do pokrycia straty do kwoty nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji tj. straty netto w wysokości 1 975 493,20 zł. Prawdopodobnie taka sama sytuacja będzie miała miejsce za rok 2019. Spowoduje to całkowite zamrożenie wszelkich inwestycji planowanych przez powiat na najbliższe lata oraz zagrożenie realizacji zadań własnych powiatu. Nie można też wykluczyć sytuacji, w której Powiat Moniecki nie będzie miał środków na pokrycie straty za rok 2019, czego konsekwencją, zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, może być likwidacja SP ZOZ w Mońkach, przez co bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców powiatu monieckiego może zostać poważnie zagrożone.

Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu w Mońkach, na podstawie analizy sytuacji  finansowej SP ZOZ w Mońkach z ostatnich lat, apeluje o zwiększenie finansowania szpitali powiatowych poprzez podniesienie wyceny udzielanych świadczeń. Niezbędne jest też ustalenie dla poszczególnych profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej minimalnych wartości ryczałtów, których wysokość pokrywałaby ustandaryzowane koszty gotowości do udzielania świadczeń wraz z mechanizmem ich wzrostu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi (inflacja, wynagrodzenia, podatki itp.). Poza tym, Rada Powiatu w Mońkach wskazuje by podwyżki uzgodnione przez Ministra Zdrowia w negocjacjach z poszczególnymi grupami zawodowymi pracowników szpitali, nie pomniejszały środków na leczenie, będących w zasobach NFZ, lecz były finansowane bezpośrednio z budżetu państwa.

Podkreślenia wymaga fakt, iż istotą sieci szpitali było objęcie nią jednostek, które spełniły określone warunki postawione im przez państwo i które są niezbędne dla zachowania właściwej dostępności do świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym niedopuszczalnym jest by zaniżona wartość ryczałtów powodowała lawinowe zadłużanie się szpitali, a z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-11-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-12-03