Uchwała Nr XIII/96/19

UCHWAŁA NR XIII/96/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815), w związku z art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 492, 730, 959) uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Postanawia się pokryć stratę netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za rok 2018 w kwocie 1 975 493,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 20/100).

2. Kwota o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach w dwóch ratach w następujący sposób: 

1) do 31 grudnia 2019 r. kwota w wysokości 1 073 343,20 zł; 

2) do 31 marca 2020 r. kwota w wysokości 902 150,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marta Łosiewicz - Skarbnik Powiatu

Data wytworzenia: 2019-11-22

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-12-03