Uchwała Nr XII/95/19

UCHWAŁA NR XII/95/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Mońkach wyraża wolę udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne na realizację zadania „Rozbudowa drogi gminnej Mroczki – Boguszki – Milewo do drogi powiatowej Nr 1363B” na odcinku o długości 5.543,50m.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu na 2020 rok w wysokości 377 000,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

§ 3. Sposób i warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków finansowych określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Trzcianne a Powiatem Monieckim.    

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Bielski - Kierownik Wydziału Dróg

Data wytworzenia: 2019-10-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-11-20