Uchwała Nr XII/88/19

UCHWAŁA NR XII/88/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum w Mońkach wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1815) w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowego czteroletniego Technikum w Mońkach z siedzibą przy ul. Szkolnej 22, 19-100 Mońki wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach w pięcioletnie Technikum,  o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1680, 1681, 1818), w Mońkach z siedzibą przy ul. Szkolnej 22, 19-100 Mońki wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Jarosz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-10-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-11-20