Uchwała Nr XII/84/19

UCHWAŁA NR XII/84/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nie uwzględnia się wniosków zawartych w petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia petycji zawarto w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie załatwienia petycji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

                                                                                                                                                                                                                                           Załącznik do uchwały Nr XII/84/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29  października 2019 r.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 31 lipca 2019 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęła petycja radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Mońkach Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów, wyznaczenia w Starostwie osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie tej polityki, wprowadzenia mechanizmu kontroli naruszeń polityki i ustanowienia konsekwencji za nieprzestrzeganie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Jako podstawę wprowadzenia powyższego w życie składający petycję wskazał zalecenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawarte w dokumencie pt. ”Korupcja polityczna. Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych”. W dniu 21 sierpnia 2019 r. w uzupełnieniu złożonej petycji Pan Konrad Cezary Łakomy sprostował, aby regulacje wnioskowanej Polityki odnosiły się do radnych powiatowych, a nie do pracowników starostw powiatowych, gdyż to radni powiatowi wybierani są w wyborach powszechnych i to m. in. do nich adresowane są przywoływane rekomendacje Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Przewodniczący Rady Powiatu w Mońkach, stosownie do swoich kompetencji wynikających z art. 14 ust. 3 Ustawy o samorządzie powiatowym, działając w związku z § 79 ust. 1 Statutu Powiatu Monieckiego, skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem jej rozpatrzenia i przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 10 października 2019 r.

Po zapoznaniu się z petycją, dokonaniu analizy regulacji prawnych w zakresie obejmującym wnioski autora petycji, Komisja nie znalazła podstaw do uznania wniosków za zasadne.

Komisja przyjmując przedmiotowe stanowisko wzięła pod uwagę poniższe ustalenia:

W systemie prawa polskiego funkcjonują różnego rodzaju przepisy o charakterze antykorupcyjnym, skierowane do różnych grup zawodowych i społecznych. Takie uregulowania znajdują się w odniesieniu do samorządu powiatowego m. in. w ustawach:

1) z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (te uregulowania dotyczą pracowników zatrudnionych m. in. w starostwach),

2) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, gdzie w art. 12 ustalono obowiązek ujawniania w Rejestrze korzyści uzyskiwanych m. in. przez członków zarządów powiatów, sekretarzy powiatów, skarbników powiatów, jak również w art. 4 zakazano osobom pełniącym przedmiotowe funkcje prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

3) z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w art. 17 wprowadziło warunki wyłączenia osób podejmujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia , mają one zastosowanie m. in. do Członków Zarządu Powiatu dokonujących wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie przez powiat zamówienia publicznego,

4) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, np.:

- art. 24 ust. 1 i 4 wyklucza możliwość powierzenia radnemu powiatu, w którym zdobył mandat, wykonywania pracy na podstawie stosunku pracy w starostwie powiatowym, jak również stanowiska kierownika jednostki organizacyjnej powiatu,

- w art. 25a wprowadzono zaś zapis, iż radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu,

- natomiast z art. 25b wynika, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia jednostki samorządowej, w której uzyskali mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności, ponadto zarówno radni jak i ich małżonkowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych, ani pełnomocnikami spółek prawa handlowego z udziałem osób prawnych lub przedsiębiorstw w których uczestniczą takie osoby,

- kolejnym z zakazów, który ma działanie antykorupcyjne w stosunku do radnych jest brak możliwości udziału w głosowaniu w radzie, bądź komisji, jeśli dotyczy ono jego interesu prawnego (art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym).

Oświadczenia majątkowe, do składania których zobowiązani zostali na mocy przepisów ustawy o samorządzie powiatowym radni powiatowi (art. 25), ich jawność poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, to kolejny instrument prawny, który ma na celu zapobieganie praktykom korupcyjnym i mający poszerzać zaufanie społeczeństwa do władz publicznych.

Brak jest natomiast podstaw prawnych do tworzenia oddzielnych dokumentów, wewnętrznych aktów prawnych, które przez wnoszącego petycję zostały nazwane „Polityką Zarządzania Konfliktem Interesów”. Ponadto wnoszący petycję postuluje również o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację tego aktu.  Wobec braku podstawy prawnej do opracowania „Polityki”, nie ma też delegacji prawnej do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej realizację. Wskazany w petycji poradnik Centralnego Biura Antykorupcyjnego wskazuje, że jednym ze sposobów przeciwdziałania korupcji jest wprowadzenie (przyjęcie) polityki antykorupcyjnej, nie jest to jednak akt prawny i tego rodzaju zalecenia nie są wiążące dla organów Powiatu.

Tworzenie wewnętrznego dokumentu wskazanego w petycji jest zbyt daleko idące, wobec czego wnioski zawarte w petycji Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy nie zostają uwzględnione.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-10-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-11-20

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-11-20