Uchwała Nr XI/78/19

UCHWAŁA NR XI/78/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli i oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Na podstawie art. 121 ust. 1-5 i 122 ust. 1-2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219, z 2019 r. poz. 730, 959 i 1655) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Rada Powiatu w Mońkach postanawia przeprowadzić kontrolę i ocenę działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach za lata 2016-2019.

§ 2. Ustala się zakres kontroli i oceny:

1) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie Zakładu, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi;

3) gospodarka finansowa;

4) opracowanie koncepcji optymalnych zmian organizacyjno-prawnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Mońkach.

§ 3. 1. Kontrola i ocena, o której mowa w § 1 - 2 zostanie przeprowadzona i opracowana przez niezależny wyspecjalizowany podmiot, wybrany z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Czynności kontrolne należy zakończyć do dnia 29 lutego 2020 r.

3. Wyniki kontroli i oceny należy przedłożyć Radzie Powiatu w Mońkach do dnia 31 marca 2020 r.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Mońkach do przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z kontrolą i oceną działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, w szczególności do wyboru podmiotu mającego przeprowadzić kontrolę i ocenę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w Mońkach oraz udzielenia upoważnienia do kontroli, o którym mowa w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-09-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-10-10

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-10-10