UCHWAŁA NR X/72/19

UCHWAŁA NR X/72/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), w związku z art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1, 2 i 3 pkt 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XX/116/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4071) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/34/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zmienionej uchwałą Nr V/44/19 z dnia 27 marca 2019 r. wprowadza się następującą zmianę:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w składzie:

1) Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki jako Przewodniczący Rady;

Członkowie:

2)   Pan Mirosław Jóźwicki – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;

Wybrani przez Radę Powiatu w Mońkach niżej wymienieni przedstawiciele:

3) Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz;

4) Pan Jan Joka;

5) Pan Zbigniew Karwowski;

6) Pan Marek Krzysztof Szydłowski;

7) Pan Leszek Zawadzki;

8) Pan Zbigniew Dembowski;

9) Pan Roman Klepadło.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-08-29