UCHWAŁA NR X/71/19

UCHWAŁA NR X/71/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571), w związku z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/33/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia liczby oraz wyboru przedstawicieli Powiatu Monieckiego na członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zmienionej uchwałą Nr V/43/19 z dnia 27 marca 2019 r. wprowadza się nastepujące zmiany:

1) w § 1 liczbę „8” zastępuje się liczbą „7”;

2) w § 2 uchyla się pkt 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-08-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-08-29