Uchwała Rady

UCHWAŁA NR VIII/62/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Moniecki nieruchomości zabudowanej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego

     Na podstawie art 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz § 5 i 8 uchwały Nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Moniecki nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Goniądzu przy ul. Wojska Polskiego, o łącznej powierzchni 0,0664 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka o nr geod. 874 o pow. 0,0157 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr LM1G/00028347/1 oraz działka o nr geod. 878 o pow. 0,0507 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie jest prowadzona księga wieczysta Kw Nr LM1G/00042825/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski - Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-02