Uchwała Rady

UCHWAŁA NR VIII/57/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z  dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2018 rok;

2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Monieckiego za 2018 rok;

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2018 rok;

4) informacją o stanie mienia Powiatu Monieckiego za 2018 rok;

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mońkach,

udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Mońkach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Monieckiego za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizascyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-07-02