UCHWAŁA NR VII/54/19

UCHWAŁA NR VII/54/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 13 maja 2019 r.

 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły,

oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha

      Na podstawie art 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270 i 492) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr XXI/125/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Monieckiego, oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 550) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Monieckiego, położonej w Dolistowie Starym, gm. Jaświły, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 189/6 o pow. 0,75 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku jest prowadzona księga wieczysta Nr BI1B/00008045/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Matyszewski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jarosław Zalewski - inspektor w Wydziale Geodezjii, Katrografii, Katastru i Gospodartki Nieruchomościami

Data wytworzenia: 2019-05-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-05-16