Uchwała Nr VII/51/19

UCHWAŁA NR VII/51/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 13 maja 2019 r.

                                            w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego’’

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 5 Statutu Powiatu Monieckiego przyjętego uchwałą Nr XXXIV/219/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018 r. poz. 4205) uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się tytuł „Honorowego Obywatelstwa Powiatu Monieckiego” Panu Józefowi Mozolewskiemu – Przewodniczącemu Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Milewska- Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-05-13

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-05-16