UCHWAŁA NR VI/50/19

UCHWAŁA NR VI/50/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi .............................

Na podstawie art. 231 w związku z art. 234 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Powiatu w Mońkach uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi .............................. i przekazuje skargę Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Mońkach jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiazuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach do przekazania skargi oraz zawiadomienia .........................  o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Załącznik do uchwały Nr VI/50/19

Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17 kwietnia 2019 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęła skarga ....................... na sposób prowadzenia postępowania administracyjnego (postępowania naprawczego budowy obory na terenie wpisanym do rejestru zabytków przy ul. Grodzieńskiej i Jagiellońskiej w Goniądzu) przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mońkach. Skarżący podnosi w szczególności zarzut nie uznania Jego osoby za stronę postępowania. Z treści skargi oraz informacji potwierdzonych przez pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mońkach wynika, że skarga dotyczy sprawy, w której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mońkach prowadzi postępowanie administracyjne.

Zgodnie z treścią art. 234 pkt 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał, który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzyć z urzędu. Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż wszczęcie postępowania skargowego, jako odrębnego postępowania, następuje jedynie w przypadku gdy sprawa, której skarga dotyczy, nie jest ani nie może być przedmiotem jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. W przeciwnym razie skarga podlega rozpoznaniu w ramach postępowania jurysdykcyjnego.

Ponadto stosowanie do art. 231 Kodeksu Postępowania Administracyjnego jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi.

Mając na uwadze powyższe Rada postanawia jak na wstępie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-04-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-05-16