Uchwała Nr V/45/19

UCHWAŁA NR V/45/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mońkach

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492) oraz § 3 ust. 1 i § 10 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w składzie:

1) Pan Błażej Buńkowski – przedstawiciel podmiotu tworzącego;

2) Pani Barbara Jolanta Maciorowska – przedstawiciel podmiotu tworzącego;

3) Pani Marta Łosiewicz – przedstawiciel podmiotu tworzącego;

4) lek. Pan Andrzej Tynecki – przedstawiciel podmiotu tworzącego;

5) Pan Leszek Zawadzki – przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach.

2. Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza się Pana Błażeja Buńkowskiego.

§ 2. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-04-01