Uchwała Nr V/44/19

UCHWAŁA NR V/44/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), w związku z art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492) oraz  § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 i 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XX/116/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4071) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/34/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach wprowadza się zmianę w ten sposób, że w § 1 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) Pan Zbigniew Dembowski;

10) Pan Roman Klepadło.”

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

      § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-04-01