Uchwała Nr V/41/19

UCHWAŁĄ NR V/41/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację powyższych zadań w 2019 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192 i 2354) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538 oraz z 2019 r. poz. 1266) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na ich realizację  w 2019 roku.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 wynikające z podziału kwoty 810.444,00 złotych, przekazane Powiatowi w Mońkach przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym na:

1) zadania  z zakresu  zatrudniania  i  rehabilitacji  zawodowej  osób niepełnosprawnych przeznacza się  kwotę  22.000,00  złotych;

2) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznacza się kwotę 788.444,00 złotych, w tym na:

a) finansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – kwotę 533.880,00 złotych;

b) dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - kwotę 38.000,00 złotych;

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w  związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwotę 82.000,00 złotych;

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – kwotę 9.700,00 złotych;

e) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów – kwotę 124.864,00 złotych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Genowefa Kulikowska - Kierownik PCPR w Mońkach

Data wytworzenia: 2019-03-27

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-04-01

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-04-01