Uchwała Nr IX-68-19

UCHWAŁA NR IX/68/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z  art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi na działania Zarządu Powiatu w Mońkach w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Matyszewski

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                          Załącznik do uchwały Nr IX/68/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

 

            W dniu 22 lipca 2019r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Mońkach (za pośrednictwem poczty elektronicznej) skarga na działanie organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w przedmiocie zawarcia umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego w powiecie monieckim. Adresatem skargi jest organ stanowiący kilkudziesięciu samorządów, w tym Powiat Moniecki.  Skarżący zarzuca organom wykonawczym jst w tym Zarządowi Powiatu w Mońkach, że zawierając w okresie od 01 stycznia 2018r. umowy na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP, zmniejszył przez to możliwy krąg wykonawców i potencjalnie zadziałał na szkodę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie niegospodarności w wydatkowaniu środków publicznych.

            W dniu 02 sierpnia 2019r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Mońkach, po zapoznaniu się z treścią skargi i wyjaśnieniami Starosty Monieckiego, nie znalazła podstaw do uznania skargi za zasadną. Komisja przyjmując przedmiotowe stanowisko wzięła pod uwagę poniższe ustalenia:

            Obowiązek prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego audytu wewnętrznego wynika z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.896). Zgodnie z art.274 ust.4 przedmiotowej ustawy obowiązek ten rozpoczyna się jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł. W Powiecie Monieckim zawiadomienie o rozpoczęcia audytu wewnętrznego zostało skierowane do Ministra Finansów w dniu 17 grudnia 2013r.

Stosownie do art.275 Ustawy o finansach publicznych audyt wewnętrzny prowadzi:

1) audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce albo

2) usługodawca niezatrudniony w jednostce, zwany dalej "usługodawcą".

W powiecie monieckim, począwszy od 16 grudnia 2013r., kiedy została zawarta po raz pierwszy umowa w tym zakresie, do chwili obecnej audyt prowadzony jest przez Usługodawcę, przy czym pierwsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert, na które odpowiedziało 10 oferentów. Zarząd Powiatu podpisał wówczas umowę z podmiotem, który zaoferował najniższą cenę. W kolejnych latach umowy na okres jednego roku zawierane były bez ponownego przeprowadzania postępowań rozeznania cenowego.

Umowa zawarta na rok 2014 (pierwsza) swoim przedmiotem obejmowała:

1) realizację zadania audytowego, zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie  audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, z zachowaniem zasad dotyczących dokumentowania wyników audytu,

2) prowadzenie bieżącego monitoringu działań podejmowanych w celu realizacji zaleceń sformułowanych w wyniku przeprowadzonego zadania audytowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  w sprawie  audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,

3) opracowanie planu audytu wewnętrznego na rok kolejny w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka, zgodnie z trybem określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie  audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, w terminie określonym w art. 283 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) prowadzenie akt audytu zgodnie z trybem określonym w Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Umowy na lata kolejne zawierają też dodatkowo audyt bezpieczeństwa informacji wynikający z Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zawierając kolejne umowy, nie zamieszczając informacji  w BIP o planowanym zamiarze zawarcia umowy (bez przeprowadzania rozeznań cenowych) Zarząd Powiatu w Mońkach działał na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000  euro ustalonego Zarządzeniem Starosty Monieckiego Nr 12/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r., który określa wewnętrzną organizację przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro na dostawy, usługi i roboty budowlane opłacane ze środków publicznych. W § 1 ust.4 w/w Regulamin stanowi, że zamówienia do kwoty 10 000 zł netto nie wymagają procedur określonych w regulaminie, co jest jednoznaczne z brakiem obowiązku przeprowadzania jakiegokolwiek rozeznania cenowego przy zawieraniu umów do przedmiotowej wartości.

Reasumując, Zarząd Powiatu zawierając umowy na prowadzenie audytu wewnętrznego bez wcześniejszego ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej, nie naruszył przepisów prawa mających odniesienie do przedmiotowej sprawy.

Niemożliwe jest natomiast ustalenie, czy nie przeprowadzając postępowania np. poprzez zaproszenie do składania ofert na realizację omawianej usługi, rozpowszechniając przedmiotową informację w BIP Starostwa Powiatowego w Mońkach, zawarta zostałaby umowa na korzystniejszych warunkach czy też mniej korzystnych cenowo.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-08-12

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-08-13

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-08-13