Uchwała Nr IV/35/19

UCHWAŁA NR IV/35/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie skargi ........................................... w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej Ciesze – Waśki

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z  art. 223 § 1 i 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi ........................................... w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej Ciesze – Waśki, skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

                                                                                                                                                                                                                         Załącznik do uchwały Nr IV/35/19

      Rady Powiatu w Mońkach

            z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

U Z A S A D N I E N I E

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi ........................................... w przedmiocie działań Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących drogi gminnej Ciesze – Waśki, uznano zarzuty skargi za bezzasadne.

            W dniu 17 grudnia 2018 r. do Rady Powiatu w Mońkach wpłynęło pismo znak: DK.2.052.209.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. od Ministra Infrastruktury  Departament Kontroli przekazujące do rozpatrzenia w zakresie posiadanych kompetencji skargę ........................................... z dnia 28 listopada 2018 r. na działania Starostwa Powiatowego w Mońkach i Urzędu Miejskiego w Mońkach dotyczące drogi gminnej Ciesze –Waśki.

            Skarżący podnoszą kwestię niewłaściwego wyznaczenia drogi Nr 10436B Ciesze-Waśki oraz niewłaściwe odprowadzanie z drogi wód deszczowych i roztopowych co doprowadza do rozlewisk na gruntach osób fizycznych przylegających do przedmiotowej drogi.

            Rozpatrzeniem zarzutów skargi zajęła się, zgodnie z ustawowymi kompetencjami, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Mońkach na posiedzeniu w dniu 22  stycznia 2019 r. Podstawową kwestią jaką Komisja podkreśla jest stwierdzenie, że droga Nr 10436B Ciesze-Waśki jest drogą gminną. Jej utrzymanie, a także dbałość o właściwe stosunki wodne na gruntach przyległych w związku z infrastrukturą drogową należy do kompetencji Gminy Mońki. Dlatego też Komisja skupiła się na analizie spraw formalnych związanych z ustaleniem drogi na bazie informacji zawartych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym - ewidencji gruntów i budynków części powiatowej.

            Droga Ciesze-Waśki o Nr 10436B oznaczona Nr geodezyjnym 1686, obecnie położona w granicach miasta Mońki, została wydzielona geodezyjnie podczas sporządzania planu scaleniowego gruntów części wsi Mońki w roku 1936 przez Mierniczego Powiatowej Komisji Klasyfikacyjnej w Białymstoku. Z dokumentacji będącej w zasobie Geodezyjno-Kartograficznym Starostwa Powiatowego w Mońkach nie wynika, jakoby pod tę drogę były wywłaszczane jakiekolwiek grunty. Na przestrzeni lat, od 1936 roku nie ma żadnych dokumentów, które świadczyłyby o jakichkolwiek zmianach przebiegu granic przedmiotowej drogi. Powyższe pozwala stwierdzić, że z działki o Nr geodezyjnym 1682, której właścicielem jest skarżąca, również nie były wydzielane części gruntów pod przedmiotową drogę.

            Biorąc powyższe pod uwagę nie stwierdza się niewłaściwych działań Starostwa Powiatowego w Mońkach związanych z przebiegiem drogi gminnej Ciesze-Waśki, a tym samym podstaw do uznania skargi za zasadną.

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Maciorowska - Sekretarz Powiatu

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-02-08