Uchwała Nr IV/34/19

UCHWAŁA NR IV/34/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

            w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500), w związku z art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) oraz  § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 i 2 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XX/116/12 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mońkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 4071) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach w składzie:

1) Pan Błażej Buńkowski – Starosta Moniecki jako Przewodniczący Rady;

Członkowie:

2)   Pan Mirosław Jóźwicki – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego;

Wybrani przez Radę Powiatu w Mońkach niżej wymienieni przedstawiciele:

3) Pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz;

4) Pan Jan Joka;

5) Pan Zbigniew Karwowski;

6) Pan Marek Stankiewicz;

7) Pan Marek Krzysztof Szydłowski;

8) Pan Leszek Zawadzki.

    § 2. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zwołuje się na dzień 26 lutego 2019 r. na godzinę 11.00 w siedzibie Zakładu.

      § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

      § 4. Traci moc uchwała Nr IV/22/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach zmieniona uchwałą Nr XV/108/16 z dnia 24 maja 2016 r.

      § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-02-08