Uchwała Nr IV/32/19

UCHWAŁA Nr IV/32/19

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach konkursu nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy partnerstwa oraz realizację projektu pt.: „Mońki na stażach” w ramach konkursu nr: RPPD.03.03.01-IZ.00-20-005/17 Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.

2. Wnioskodawcą, Liderem odpowiedzialnym za realizację Projektu jest Perfekt Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego 5; 15-272 Białystok, natomiast Partnerem Projektu jest Powiat Moniecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Milewska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2019-01-31

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2019-02-08