Uchwała Nr III/28/18

UCHWAŁA NR III/28/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 4, 5 i 8 lit. e oraz pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XXXIV/221/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 17 października 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Mońkach do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach" oraz współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ten sposób, że:

1) § 2  otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Wartość kosztorysowa projektu, o którym mowa w § 1 wynosi 1 520 197,10 złotych (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 10/100).”

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 3. Szacunkowa wartość środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wkładu własnego w wysokości 26,85% na realizację przedmiotowego projektu wynosi 408 289,94 złotych (słownie: czterysta osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 94/100).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mońkach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Milewska - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-28