Uchwała Nr III/22/18

UCHWAŁA NR III/22/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 21 grudnia 2018 r.

                                 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady

 Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 21 ust. 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. Nr 66, poz. 799, z 2002 r. Nr 14, poz. 139, z 2003 r. Nr 33, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. Do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady Powiatu w Mońkach wskazuje się Wiceprzewodniczącego Rady – Pana Romana Klepadło.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/124/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego do dokonywania czynności związanych z podróżami służbowymi Przewodniczącego Rady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Jóźwicka - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych

Data wytworzenia: 2018-12-21

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-28

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-28