Uchwała Nr II/14/18

UCHWAŁA NR II/14/18

RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 listopada 2018 r.

  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w Mońkach
Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących  w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467, 1629) Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę Prokuratora  Rejonowego w Białymstoku z dnia 30 października 2018 roku doręczoną w dniu 2 listopada 2018 roku na uchwałę Rady Powiatu w  Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego, nie uwzględniając jej zarzutów, wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Mońkach, w tym upoważnia się Go do podpisania odpowiedzi na skargę.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

                                                                                                                                                                                                                            Załącznik do uchwały Nr II/14/18
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 listopada 2018 r.

 

                                                                                  Wojewódzki Sąd                                        

                                                                                  Administracyjny w Białymstoku
                                                                                  ul. Sienkiewicza 84

                                                                                  15-950 Białystok

 

                                                                                  Skarżący:       

                                                                                              Prokurator Rejonowy

                                                                                              w Białymstoku

                                                                                              ul. Mickiewicza 103

                                                                                              15-950 Białystok

 

                                                                                  Organ administracji:

                                                                                              Rada Powiatu

                                                                                              w Mońkach

                                                                                  adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach

                                                                                              ul. Słowackiego 5a

                                                                                              19-100 Mońki

 

Odpowiedź na skargę

 Prokuratora Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie  i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego

 Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), Rada Powiatu w Mońkach udziela odpowiedzi na skargę Prokuratura Rejonowego w Białymstoku na uchwałę Rady Powiatu w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 4754) i wnosi o:

1)      oddalenie skargi  w całości,

2)      dopuszczenie dowodów wskazanych w treści odpowiedzi na skargę,

3)      rozstrzygnięcia o kosztach postępowania zgodnie z normami przepisanymi, w tym zasądzenie kosztów postępowania w przypadku reprezentowania Rady Powiatu przez profesjonalnego pełnomocnika.

 Uzasadnienie

              W dniu 2 listopada 2018 roku do Starostwa Powiatowego w Mońkach wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego w Białymstoku, który zaskarżył w całości uchwałę Rady Powiatu       w Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 4754).

            Odnosząc się do zarzutów merytorycznych skargi Rada Powiatu w Mońkach stwierdza, co następuje:

Wnosząc skargę w przedmiotowej sprawie skarżący zarzucił Radzie Powiatu w Mońkach naruszenie prawa materialnego tj. art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1260 ze zm.) polegające na przekroczeniu przez Radę zakresu upoważnienia ustawowego do wydania uchwały poprzez ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na poziomie wyższym niż rzeczywiste koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu monieckiego oraz na nieprawidłowym określeniu granic swobody regulacyjnej, w ramach której następuje uchwalenie tych opłat.

            Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa w ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2a, nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a.

            Tym samym przepis art. 130a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym stanowi, że corocznie w drodze uchwały, ustala się wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z drogi i przechowywaniem pojazdów na koszt właściciela oraz wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów.

            W art. 130a ust. 6a w/w ustawy określono maksymalne wysokości stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Maksymalne stawki opłat określone w art. 130a ust. 6 zgodnie z art. 130a ust. 6b ustawy ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki te ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego roku poprzedniego. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na tej podstawie Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza na każdy rok kalendarzowy maksymalne stawki opłat, o których mowa w art. 130a ust. 6a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2018 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2017 r. w Monitorze Polskim, poz. 772.

            Wysokość kosztów powstałych w razie odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdów nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za usunięcie pojazdu, o których mowa w ust. 6a (art. 130a ust. 6 ustawy - Prawo o ruchu drogowym).

            Kwestionując legalność przedmiotowej uchwały Skarżący zarzucił, że § 1 tej uchwały, został uchwalony z przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            W ocenie organu, z takimi zarzutami nie sposób się zgodzić. Podjęcie przedmiotowej uchwały było bowiem poprzedzone wnikliwą analizą wszystkich kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu monieckiego, z uwzględnieniem konieczności sprawnej realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-2 artykułu 130a ww. ustawy.

Nie można przy tym zgodzić się z zarzutem Skarżącego, że określenie stawek opłat, które nastąpiło w skarżonej uchwale, było arbitralne i pomijało rzeczywiste koszty realizacji zadania.

            Wnioskodawcą projektu uchwały nr XXVIII/182/17 był Zarząd Powiatu w Mońkach. W sposób szczegółowy przeanalizowano koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu monieckiego. Przeprowadzono analizę kosztów usuwania i przechowywania pojazdów w okresie 2014 r. - 2016 r.

Dowód: uzasadnienie do projektu uchwały Rady Powiatu w  Mońkach Nr XXVIII/182/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu obowiązujących  w 2018 r. na terenie powiatu monieckiego.

            Zgodnie z wyrokiem WSA w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2018 r. (sygn. akt II SA/Bd 791/17) „Przesłankami materialnoprawnymi, którymi winien kierować się organ samorządu podejmując uchwałę na podstawie art. 130a ust. 6 u.p.r.d. są: konieczność sprawnej realizacji zadań w zakresie usuwania pojazdów z dróg i przechowywania tych pojazdów na parkingach strzeżonych oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu. Treść art. 130a ust. 6 wskazuje, że żadne inne przesłanki, poza wymienionymi w tym przepisie, nie mogą wpłynąć na sposób zrealizowania upoważnienia ustawowego. Organ ma obowiązek wziąć pod uwagę powyższe kryteria materialnoprawne, co daje organowi pewną elastyczność w kształtowaniu treści uchwały. Uchwała w przedmiocie ustalenia opłat za usuniecie pojazdu i jego przechowywanie będzie zgodna z prawem wtedy, gdy jej treść będzie zdeterminowana wyłącznie koniecznością sprawnej realizacji tych zadań i kosztami usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, a nie innymi okolicznościami, a wysokość przyjętych stawek opłat będzie wynikiem wzięcia pod uwagę wyłącznie powyższych przesłanek."

Stąd też zaproponowane w treści uchwały kwoty są konsekwencją uwzględnienia przesłanek ustawowych oraz ich odniesienia do realiów powiatu monieckiego.

            Zgodnie z przepisami ustawy prawo o zamówieniach publicznych realizację zadania własnego powiatu, w zakresie usuwania pojazdów z dróg oraz prowadzenia parkingu strzeżonego powierzono  3 firmom:

 - Pojazdy o dmc do 7,5 tony i parking dla tych pojazdów:

Holowanie Pojazdów, Przewóz Towarów, Auto-Handel

Albert Kuczyński,

19-100 Mońki ul. Aleja Wojska Polskiego 17

- Pojazdy o dmc powyżej 7,5 tony:

JANSO

Jan Sołowianiuk

15-542 Białystok, ul. Ciesielska 29

- Parking strzeżony dla pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony

P.H.U. ALGAZ Alina Gałażewicz

15-863 Białystok, ul. Radzymińska 40 lok. 68

             W 2017 roku oraz w okresie od  1 stycznia do 31 października 2018 roku przychód z tytułu wpłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg nie wystarczył na pokrycie kosztów wynikających z opłacanych faktur oraz kosztów administracyjnych, organizacyjnych i pracowniczych, jak wynika to z poniższego zestawienia przedstawiającego przychody i koszty ponoszone przez powiat moniecki z tytułu realizacji zadań z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Rok

Ilość pojazdów usuniętych

Ilość pojazdów, za które wniesiono opłaty do Starostwa Powiatowego w Mońkach

Opłaty wniesione za pojazdy z rubryki 3

Koszty faktur za pojazdy z rubryki 3

Opłaty za nieodebrane pojazdy, poniesione przez powiat

Koszty administracyjne, organizacyjne i pracownicze

1

2

3

4

5

6

7

2017

67

59

33 054,-

45 768,-

12 714,-

8 295,-

2018

47

44

23 898,-

20 447,-

8 682,-

5 158,-

              Organ nie zgadza się z twierdzeniem Skarżącego, iż "przy ustalaniu opłat organ powinien kierować się rzeczywistymi kosztami usunięcia i przechowywania pojazdu jakie ponosi powiat tj. Wynagrodzeniami jakie z tego tytułu uzyskują zewnętrzne firmy na podstawie umów zawartych z Organem" (str. 3 skargi). W ocenie Organu nie można utożsamiać rzeczywistych kosztów usuwania i przechowywania pojazdów jedynie z wynagrodzeniami zewnętrznych firm świadczących usługi usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu monieckiego.

            Rzeczywiste koszty obejmują również ponoszone przez powiat wydatki/koszty organizacyjne i pracownicze. Poniesienie tych kosztów jest niezbędne w celu sprawnej realizacji zadania własnego powiatu, o którym mowa w art. 130a ust. 5f, a obejmującego czynności usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych.

Zgodnie z szacunkowymi wyliczeniami organu koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu monieckiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r. kształtują się tak jak we wcześniej przedstawionej tabeli.

            Skarżący błędnie zarzuca Organowi zamiar osiągnięcia dochodów (w znaczeniu: zysku) z tytułu obowiązujących stawek i opłat. Świadczy to, o niezrozumieniu przez Skarżącego systemu finansów publicznych oraz pojęcia dochodu/dochodów jednostek samorządu terytorialnego w tym systemie.

            Wpływy osiągane przez powiat z tytułu uiszczanych opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.) stanowią dochód powiatu. Wynika to z przepisów wyżej wymienionej ustawy, a nie planów powiatu.

Organ uwzględnił również drugie z kryteriów, którym powinien kierować się podejmując uchwałę na podstawie art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            Przy ustalaniu wysokości opłat organ uprawniony był bowiem do wzięcia pod uwagę rzeczywistych kosztów usunięcia i przechowania pojazdów ponoszonych przez powiat, czyli wynagrodzenia uzyskiwanego z tego tytułu przez firmy zewnętrzne na podstawie umów zawartych z organem oraz kosztów związanych ze sprawną realizacją tego zadania, tj. części etatu wykonawczego, obsługi prawnej i księgowej.

            W związku z powyższym stwierdzić należy, że stawki przedmiotowych opłat zostały określone w sposób nie arbitralny, a tym samym zgodnie z wytycznymi wynikającymi z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            Zarzuty zawarte w Skardze Prokuratora nie wykazały istotnego naruszenia prawa przez Organ.

            Niewystarczające uzasadnienie zaskarżonej uchwały Rady Powiatu w Mońkach, które zarzuca Organowi Skarżący, nie jest argumentem wskazującym na to, że Rada Powiatu przekroczyła swoje kompetencje i pewną swobodę jaką przyznał jej ustawodawca przy ustalaniu wysokości kosztów ponoszonych przez właścicieli lub kierujących zatrzymanymi pojazdami.

Podobne stanowisko zawarł w uzasadnieniu do swojego Wyroku z dnia 02.08.2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach sygn. akt. II SA/GI 385/18, słusznie wskazując, iż "(...) to, że koszty usuwania pojazdów powinny być ustalane na podstawie rzeczywistych kosztów, nie wynika wprost z upoważnienia ustawowego. Kwestia ta, o czym warto wspomnieć, została odniesiona w judykaturze, w kontekście wymogu uzasadnienia uchwały co do ustalonych w niej kosztów. Ustawodawca jak należy przyjąć, pozostawia radzie powiatu pewną swobodę tak co do ustalenia wysokości kosztów, jak i sposobu ich wyliczenia".

            Trzeba też zauważyć, że stosownie do art. I30a ust. 5f ustawy Prawo o ruchu drogowym, starosta może realizować zadania usuwania i przechowywania pojazdów bądź przy pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub w trybie powierzenia ich wykonywania zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Dla obu przypadków przesłanki ustalania opłat są wspólne, dlatego też ustawodawca w sposób ogólny odwołał się do „kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu”.

            Należy również nadmienić, że realizacja tego zadania przez powiat moniecki w  2017 r. skutkowała ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 12 714, 00 zł:

- wydatki z tytułu usuwania i przechowania pojazdów: 45 768,00 zł

- dochody  z tytułu usuwania i przechowania pojazdów: 33 054,00 zł.

            Realizacja zadania własnego, będącego przedmiotem niniejszego postępowania, systematycznie na przestrzeni lat powoduje po stronie powiatu ujemny wynik finansowy tzn. konieczność dopłacania ze środków własnych powiatu do realizowania zadania usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

            W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

 

Załączniki:

1. Skarga Prokuratora Rejonowego w Białymstoku

2. Akta sprawy - 10 kart

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Mońkach

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Purta - Kierownik Wydziału Komunikacji

Data wytworzenia: 2018-11-29

Wprowadzający: Anna Jóźwicka

Modyfikujący: Anna Jóźwicka

Data modyfikacji: 2018-12-04

Opublikował: Anna Jóźwicka

Data publikacji: 2018-12-04